eu-work

 

Право да се търси работа във всяка една държава членка на ЕС

Posted by Viasat Technology on 06.04.20 16:36
Viasat Technology

Търсенето на работа в друга държава членка е свързано с възможността всеки един гражданин на ЕС да търси и намира работа в рамките на общия трудов пазар на Общността. Конкретните проявления на това право са свързани с възможността всяко лице да търси работа в друга страна от Съюза, да получава съдействие от националните бюра по заетост наравно с гражданите на приемащата държава и да остане в приемащата държава достатъчно дълго, за да търси, кандидатства и да бъде нает на работа.

За подпомагане на гражданите на ЕС да търсят работа навсякъде в Общността е изграден и специален Европейският портал за професионална мобилност (Eures). Той се основава на регламент, който има пряко приложение.

Европейският портал за професионална мобилност съдържа обяви за работа от всички държави членки, както и профили на лица, които търсят работа. В него са налични насоки как да се изготви автобиография и как да се подбере подходящ кандидат за работа. Особено полезна част в този портал е обобщената база с данни за условията на труд и живот във всяка една държава членка, която предоставя възможност на всяко едно търсещо работа лице да се запознае с най-важната информация за държавата, където желае да започне работа. Практически посещението на портала трябва да е първото нещо, което прави всяко едно лице, което желае да намери работа в друга държава. Единствено лицата, които знаят какви права имат могат в последствие да ги търсят и да са сигурни, че няма да се злоупотребява с техните трудови права.

За търсещите работа лица в друга държава има важно значение и друг законодателен акт на Европейския съюз – Директива 91/533/ЕИО относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение. Тази директива въвежда задължения за всички държави членки в националните си законодателства да предвидят условия, при които наетите на работа работниците, да бъдат информирани в писмена форма за основните условия на трудовия договор или на трудовото правоотношение. В тази връзка следва да се вземе под внимание, че не във всички държави членки е задължително преди започване на работа да се сключва трудов договор между работника и работодателя. Въпреки това е силно препоръчително преди започването на работа в друга държава членка да бъде подписан трудов договор, защото в противен случай може да се стигне до сериозно затруднение да се търсят и осигурят правата на наетото лице.

Директива 91/533/ЕИО установява правото на всеки работник в ЕС, не по-късно от два месеца от започването на работа, да бъде информиран за основните параметри на трудовото си правоотношение. Тази информация трябва да включва най-малко следните елементи:

 • идентифициране на страните (т.е. информация относно работодателя и работника)
 •  местоработата; в случаите, когато няма постоянна или основна месторабота, по принцип се посочва, че работникът или служителят е нает на различни места, както и адреса на седалището, и, когато това е уместно, постоянния адрес на работодателя;
 • наименованието, степента, естеството или категорията на работата, за която работникът или служителят е нает, или кратка характеристика или описание на работата;
 • началната дата на трудовия договор или на трудовото правоотношение;
 • в случай на срочен трудов договор или трудово правоотношение, предвидената му продължителност;
 • продължителността на платения отпуск, на който работникът или служителят има право или, когато това не може да бъде посочено в момента на предоставяне на информацията — реда и условията за ползване и определяне на този отпуск
 • срокът за предизвестие, който следва да се спазва от работодателя и от работника или служителя, в случай на прекратяване на трудовия договор или на трудовото правоотношение или, когато това не може да бъде посочено в момента на предоставяне на информацията — начина за определяне на този срок за предизвестие;
 • първоначалната основен размер на възнаграждението, другите негови съставни елементи, както и периодичността на изплащане на възнаграждението, полагащо се на работника или служителя;
 • продължителността на нормалния работен ден или седмица на работника или служителя;
 •  информация относно колективните трудови договори и/или споразумения, определящи условията на труд на работника или служителя, или в случаите, когато колективните трудови договори са сключени извън предприятието от специални съвместни органи или институции — името компетентният орган или съвместната институция, в рамките на който/която са били сключени договорите.
Предоставянето на горепосочената информация трябва да се изисква от всеки един работник, за да може да е сигурен за своите права и съответно да потърси съдействието на компетентните органи в случаите, когато те са нарушени. В българското законодателство изискванията на директивата са въведени чрез задължителното определяне на елементите, които трябва да съдържа трудовия договор, установени в чл. 66 на Кодекса на труда. Следва да се има предвид, че по българското законодателство трудовия договор се сключва в писмена форма и то още преди постъпването на работа на работника. Нещо повече, националното законодателство изисква този трудов договор да е регистриран в Националната агенция за приходите преди работника да започне работа и уведомлението за тази регистрация трябва да се връчи на работника.
В момента в рамките на ЕС се разглежда предложението на Европейската комисия за нова директива за предвидимите и прозрачни условия на труд, която да отмени Директива 91/533/ЕИО. В нея се предвижда срокът за предоставяне на информация за условията на трудовия договор или трудовото правоотношение да бъде съкратен съществено. Целта на новата директива е да се осигури още по-добра информираност на работниците за условията им на труд и да се ограничат възможностите за злоупотреби с техните права.


Четете още: 

 


 

Topics: трудова мобилност в Европейски съюз, законодателство Европейски съюз, трудови права, транспортни работници, Право на пребиваване в друга държава, установяване в друга държава, работа в друга държава, Директива 2004/38/EО

Разберете какви са ползите от GPS проследяването за вашия автопарк и кои са подходящите пакетни услуги за вашата индустрия, като изтелите брошура.

Viasat Technology Блог

Всичко за GPS контрола на транспортни средства

Имате ли автопарк или служебни автомобили? Искате ли да имате контрол върху работата на Вашите служители, които използват служебните коли, камиони, бусове, строителни машини?  Имате ли представа, че можете да спестите от разходите за транспорт чрез GPS?

Отговорите на всички тези въпроси можете да намерите в блога на Viasat Technology,  и още: 

 • Какво могат и какво не могат GPS проследяващите системи?
 • Защо се намаляват разходите с GPS контрол на транспорта?
 • Какви справки се генерират автоматично от GPS системите?

За да сте в крак с възможностите и проблемите, които можете да решите внедрявайки GPS система за контрол на автомобили, следете нашия блог или се абонирайте за него !