ei.png

 

 

ПРОЕКТ на ИКОМ ООД

по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

 

ИКОМ ООД изпълнява проект „Оптимизиране на процесите по управление на бизнеса и опазване на околната среда в ИКОМ ООД”. Проектът е съфинансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Началната дата на изпълнение на проекта е 13.03.2017г. Проектът е с продължителност 17 месеца, като планираната крайна дата на изпълнение на проекта е 13.08.2018г.

Проектът е на обща стойност от 397 500 лева, от които 236 512.5 лева представляват европейско съфинансиране, 41 737.5 лева представляват национално съфинансиране, а останалата сума от 119 250 лева представлява частно съфинансиране на ИКОМ ООД.


Конкретните цели на проекта и съответно очакваните резултати от неговото изпълнение са:

1. Подобряване на конкурентните предимства на фирмата посредством постигане на съответствие с международен стандарт ISO 14001:2015.

2. Подобряване на производителността и експортния потениал на фирмата посредством въвеждането на ефективна централизирана информационна система за управление на целия цикъл на бизнес процесите на ИКОМ ООД (от планиране на ресурсите и взимане на решения до работа с клиенти и подобряване на предлаганите от компанията услуги на международните пазари).


Проектът включва две групи дейности, както следва:

Група 1 - Дейности по въвеждане и сертифициране на система за управление на околната среда по международен стандарт ISO 14001:2015;
Група 2 - Дейности по разработване и внедряване на централизирана информационна система за управление на бизнес процесите в ИКОМ ООД.

Изпълнението на планираните дейности ще допринесе за подобряване на бизнес процесите във фирмата (посредством въведения ИКТ базиран софтуер) и за създаване на предпоставки за растеж на компанията, с оглед на обстоятелството, че ИКОМ ще разполага със сертифицирана система за управление на околната среда, което ще допълни вече наличните системи за управление на качеството и за информационна сигурност.

Публикувано от EuroGPS on 14.03.2017 06:06:00