ei.png

 

ПРОЕКТ на ИКОМ ООД

по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

  

ИКОМ ООД изпълнява проект „Ефективно партньорство между ИКОМ ООД и Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН за разработване на прототип на IoT платформа за анализ на поведението на водачите на МПС и изчисление на шофьорски рисков профил на базата на реални телематични данни”. Проектът е съфинансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Началната дата на изпълнение на проекта е 16.08.2018г. Проектът е с продължителност 24 месеца, като планираната крайна дата на изпълнение на проекта е 16.08.2020г.

Проектът е на обща стойност от 603 333.33 лева, от които 392 944.73 лева представляват европейско съфинансиране, 69 343.18 лева представляват национално съфинансиране, а останалата сума от 141 045.42 лева представлява частно съфинансиране на ИКОМ ООД.

                 Конкретни цели и очаквани резултати:                Основна цел на настоящото проектно предложение е разработването в ефективно сътрудничество с Института по информационни и комуникационни технологии-БАН на прототип на IoT платформа за анализ на поведението на водачите на МПС и изчисление на шофьорски рисков профил на базата на обработвани реални телематични данни.                Специфичните цели, чрез които ще бъде постигната основната цел на проекта са: - да се извършат планираните изследвания, изпитания и измервания, необходими за разработването на прототипа;- да се създаде и тества прототип на IoT платформа за анализ на поведението на водачите на МПС и изчисление на шофьорски рисков профил на базата на обработвани реални телематични данни;- да се демонстрира в операционна среда създадения прототип и да се валидира за постигане на ниво на технологична готовност TRL 8 - Завършена и сертифицирана система съгласно препоръките на Европейската асоциация на изследователските и технологични организации (EARTO).

 

Кратко описание на проекта:

С оглед разширяване на портфолиото от предлагани продукти и в отговор на таргетираната пазарна ниша, притежаваща изключителен потенциал за развитие, ИКОМ ООД в партньорство с ИИКТ-БАН планира да разработи по настоящия проект прототип на IoT (Интернет на нещата) платформа за анализ на поведението на водачите на МПС и изчисление на шофьорски рисков профил на базата на обработвани релевантни реални телематични данни. По своята информационно-технологична същност, прототипът на разработвания по проекта иновативен продукт ще бъде IoT софтуерна платформа, която на базата на използване на BigData технологични средства и методи ще може да обработва реално-временни данни събирани от милиони автомобили и да предоставя разнообразна аналитична информация на потребителите, държавните органи и различни частни и обществени организации. Вземайки предвид същността на разработваната по проекта продуктова иновация (услуга), проектът е изцяло насочен към областта на ИКТ и информатика от ИСИС, приоритетно направление-Big Data, Grid and Cloud Technologies. В резултат на изпълнението на проекта е планирано постигане на ниво на технологична готовност TRL 8 - Завършена и сертифицирана система.

 ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект „Ефективно партньорство между ИКОМ ООД и Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН за разработване на прототип на IoT платформа за анализ на поведението на водачите на МПС и изчисление на шофьорски рисков профил на базата на реални телематични данни”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Публикувано от EuroGPS on 17.08.2018 09:12:06